Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af samtlige sager afsluttet i 2011 efter involverede myndigheder mv. En mere detaljeret oversigt kan ses her.

Tabel 3

Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3
Tabel 3

Tabel 3

1) Den statistiske registrering af de afsluttede sager i 2011 er foretaget i umiddelbar forlængelse af afslutningen af den enkelte sag. Tabel 3 er overordnet inddelt ud fra de ministerier, der bestod ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er nedlagt eller omlagt efter den statistiske registrering, er på samme måde som hovedregel søgt placeret under det ministerområde, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2) Enkelte sager vedrørende kommunale og amtskommunale myndigheder, der blev nedlagt som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, indgår fortsat i opgørelsen. Betegnelsen kommuner dækker altså både over tidligere primær- og amtskommuner og de nuværende kommuner. Opgørelsen inkluderer ikke kommunale tvistnævn omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3. Sager vedrørende sådanne nævn er medtaget under tabellens punkt E.2.

3) Ombudsmanden besluttede i en sag, der blev afsluttet i 2011, i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4, at Energi Midt Net A/S og Energi Midt Net Vest A/S skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed.

4) Jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2.

5) Organer omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3.