Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

 

Lønudgifter

Egentlig løn  39.217.000
Studentermedhjælpere  262.000
Særlige feriefridage  22.000
Overarbejde  287.000
Pensionskassebidrag  3.253.000
Tjenestemandspensionsbidrag  1.072.000
ATP-bidrag  113.000
Refusion for barselsorlov m.m.  -499.000
Lønudgifter i alt  43.727.000

Driftsudgifter

Tilskud fra Udenrigsministeriet  -900.000
Husleje  4.121.000
Leasing af kopimaskiner  254.000
Administrationens tjenesterejser  403.000
Repræsentation, bespisning mv.  171.000
Personalevelfærd  110.000
Telefontilskud  7.000
Tilskud til spiseordning  227.000
It, centralt udstyr, netværk, programmel  1.249.000
It, klientudstyr  1.069.000
It, konsulentbistand  254.000
Decentral efteruddannelse  811.000
Oversættelser  390.000
Trykning af publikationer mv.  321.000
Diverse tjenesteydelser 100.000
Kontorartikler  796.000
Møbler og andet inventar  671.000
Bøger og bladhold mv.  1.137.000
Rengøring, vask og renovation  202.000
Husbetjentbeklædning  7.000
Driftsudgifter i alt  11.400.000

Pensionsudgifter

Bidrag til tjenestemandspension  -1.000.000
Pensioner til fhv. tjenestemænd  400.000
Pensionsudgifter til tjenestemænd i alt  -600.000

BUDGET I ALT

54.527.000