Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

Efter bestemmelsen i ombudsmandslovens § 11, stk. 1 (lov nr. 473 af 12. juni 1996, som senest ændret ved lov nr. 568 af 18. juni 2012) afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres. I beretningen fremdrager ombudsmanden bl.a. udtalelser vedrørende enkeltsager, der måtte være af almindelig interesse. Redegørelsen for sagerne i beretningen skal indeholde oplysning om de forklaringer, som myndighederne har givet om de kritiserede forhold (ombudsmandslovens § 11, stk. 2).

I overensstemmelse med de nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for året 2011. Det bemærkes, at jeg tiltrådte stillingen som Folketingets Ombudsmand den 1. februar 2012 og således ikke var ombudsmand i beretningsåret 2011.

De sager, inspektionsrapporter og egen drift-rapporter, der er udtaget til offentliggørelse, trykkes ikke længere i beretningen; de findes derimod på den cdrom, der er anbragt bagest i den trykte beretning. Desuden kan de findes i afsnittet Sagsoversigt. Afsnittet, der i tidligere beretninger gav en sammenfattende fremstilling af de generelle forvaltningsretlige spørgsmål i de udvalgte sager (afsnit 2), kan ligeledes findes under overskriften Yderligere materiale.

Beretningen indeholder artikler fra embedets forskellige kontorer og afdelinger. Tanken er at give en bred og generel orientering om væsentlige forhold, sager eller udviklingstendenser.

Ud over disse artikler indeholder beretningen en kort redegørelse fra embedets direktør om embedets generelle forhold.

Statistikken er anbragt til sidst sammen med en fortegnelse over de sager og inspektionsrapporter, der er udtaget til beretningen.