Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

a. Beskæftigelsesministeriet

1-1. Arbejdsskadestyrelsen burde ikke have videregivet oplysninger om en skadelidts diagnose til konkursboet efter en tidligere arbejdsgiver. Videregivelsen var sket i forbindelse med rykkerbreve som led i sagsoplysningen. (J.nr. 2007-3407-003)

1-2. Krav til i begrundelsen i en sag om førtidspension at tage stilling til betydningen af en speciallægeerklæring, herunder at redegøre for, hvorfor den ikke blev tillagt afgørende betydning. (J.nr. 2010-2810-0410)

1-3. Den skærpede vejledningspligt på det sociale område indebar pligt til at vejlede om sygedagpengeregler under sag om afklaring af ret til førtidspension. (J.nr. 2010-2395-0050)

1-4. En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge. I bevisvurderingen af, om kommunens mødeindkaldelse måtte anses for at være kommet frem til sygedagpengemodtageren, indgik bl.a., at der både i den konkrete sag og i andre tilfælde var sket fejl ved kommunens afsendelse af post. Ombudsmanden henstillede fri proces. (J.nr. 2008-4469-025)

b. Erhvervs- og Vækstministeriet

Ingen sager fra Erhvervs- og Vækstministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011

c. Finansministeriet

Ingen sager fra Finansministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011

d. Forsvarsministeriet

Ingen sager fra Forsvarsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011

e. Justitsministeriet

5-1. En indsat kunne ikke få aktindsigt i uformelle e-mail, som var udvekslet mellem to myndigheder i hans sag. Ombudsmanden tog især stilling til, hvornår uformelle e-mail kan betragtes som dokumenter. (J.nr. 2010-0392-6012)

5-2. Ombudsmanden kan i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4 (jf. offentlighedslovens § 1, stk. 2, nr. 1), kun bestemme, at energiselskaber, der selv producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover, er omfattet af hans virksomhed. (J.nr. 2010-5164-3000)

5-3. Ombudsmanden mente, at langstrakt og fejlbehæftet sagsbehandling i en sag ved Det Grønlandske Nævn vedrørende Erstatning til Ofre for Forbrydelser var uacceptabel og særdeles kritisabel. (J.nr. 2009-0911-600)

5-4. Et fængsels faste praksis med kun at give indsatte aktindsigt i deres egne handleplansskemaer i form af gennemsyn strider mod forvaltningslovens § 16, stk. 3, der forudsætter en konkret og individuel vurdering. (J.nr. 2010-4614-6012)

10-1. Afslag på aktindsigt, fordi der skulle anvendes uforholdsmæssigt mange ressourcer på at finde den relevante korrespondance. (J.nr. 2010-3082-6010)

10-2. Det daværende Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) opfyldte ikke pligten til at eftersøge familiemedlemmer til børn, der rejser alene ind i Danmark. (J.nr. 2010-0540-6462)  

f. Klima- og Energi- og Bygningsministeriet

Ingen sager fra Klima- og Energi- og Bygningsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011 

g. Kulturministeriet

Ingen sager fra Kulturministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011

h. Miljøministeriet

9-1. Miljøministeriet kunne ikke give afslag på aktindsigt i en database udelukkende med henvisning til, at to private firmaer havde ophavsret til den. (J.nr. 2010-0306-1011)

i. Ministeriet for By, Bolig og Landdristikter

Ingen sager fra Ministeriet for By, Bolig og Landdristikters sagsområde er optaget i beretningen for 2011

j. Ministeriet for Børn og Undervisning

18-1. Den myndighed, der træffer en afgørelse, skal meddele afgørelsen direkte til sagens parter. (J.nr. 2010-1527-7093)

k. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

12-1. Hvis et universitet beslutter, at al kommunikation med studerende og ansøgere til universitetets uddannelser skal ske elektronisk, skal studerende og ansøgere stadig kunne lade sig repræsentere af andre, sådan som de har ret til efter forvaltningsloven. (J.nr. 2011-0050-7091)

14-5. Oplysninger i Vetstat er miljøoplysninger. (J.nr. 2009-3430-301)

l. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

11-1. Fødevarestyrelsen kunne ikke overlade til en privat virksomhed at beregne og opkræve gebyr for udtræk fra register. (J.nr. 2009-4630-301)

11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven skulle fortolkes i lyset af miljøoplysningsdirektivet. Det betød, at det subjektive identifikationskrav i offentlighedsloven ikke kunne anvendes på tilsvarende måde i forhold til anmodninger om indsigt i miljøoplysninger. (J.nr. 2009-3686-301)

m. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

6-1. En afgørelse fra det daværende Kirkeministerium om et menighedsrådsmedlems tab af valgbarhed var truffet på et utilstrækkeligt grundlag. (J.nr. 2009-4422-749)

n. Ministeriet for Sundhed og Forbyggelse

Ingen sager fra Ministeriet for Sundhed og Forbyggelses sagsområde er optaget i beretningen for 2011

o. Skatteministeriet

13-1. Ombudsmanden kritiserede sagsbehandlingstiden i Vurderingsankenævn København. Han rejste samtidig en generel sag af egen drift over for Skatteministeriet om sagsbehandlingstiderne i landets vurderingsankenævn. (J.nr. 2010-1882-2001)

13-2. Ombudsmanden kritiserede sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm. Han rejste samtidig en generel sag af egen drift over for Skatteministeriet om sagsbehandlingstiderne i landets vurderingsankenævn. (J.nr. 2010-3186-2001)

13-3. SKAT overholdt ikke altid fristen for udbetaling af registreringsafgift ved eksport af biler. Ved for sen udbetaling betalte SKAT kun renter, hvis rentebeløbet udgjorde over 200 kr. (J.nr. 2009-0174-200)

13-4. En borger anmodede om aktindsigt i en ministers kalender og en række andre oplysninger. Ombudsmanden kritiserede ikke sagsbehandlingstiden, men udtalte, at ministeriet burde have taget stilling til anmodningen om aktindsigt i kalenderen snarest muligt. (J.nr. 2010-3954-2000)

13-5. Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i oplysninger om 9 rejser blev givet med den misvisende begrundelse, at ministeriet ikke havde registreret oplysninger om rejserne og heller ikke havde betalt rejserne. (J.nr. 2011-1088-8019)

15-1. Myndigheder må indsamle oplysninger om personer med åbne Facebook-profiler, hvis indsamlingen har et sagligt formål. (J.nr. 2011-2657-2091)

15-2. Landets 15 vurderingsankenævn havde stadig en sagspukkel, efter at antallet af klager steg voldsomt i 2008. Ombudsmanden ville følge udviklingen i sagsbehandlingstiderne i vurderingsankenævnene. (J.nr. 2011-0772-2001)

p. Social- og Ingerationsministeriet

14-1. Der er ret til ledighedsydelse ved opsigelse af fleksjob, hvis der er en gyldig grund til opsigelsen. Flytning til en anden kommune kan også være en gyldig grund til at sige sit job op. (J.nr. 2010-0436-0540)

14-2. Ombudsmanden kritiserede Burka-arbejdsgruppen for at give for vage og upræcise underretninger efter offentlighedslovens § 16, stk. 2, om årsagen til, at en anmodning om aktindsigt ikke var imødekommet eller afslået inden 10 dage. (J.nr. 2010-0164-6018)

14-3. Nye, mere lempelige regler om merudgifter, som trådte i kraft, få dage efter at en kommune havde afslået en borgers ansøgning om merudgiftsydelse, burde have været inddraget, da kommunen og det sociale nævn henholdsvis genvurderede og prøvede afgørelsen. (J.nr. 2009-3497-050)

14-4. En kommunes meddelelse om faktisk stop for bevilling af socialpædagogisk støtte og ledsagelse skulle anses for en afgørelse, med den virkning at det sociale nævn var kompetent til at behandle klagen. (J.nr. 2010-4161-0311)

16-1. En kvinde, der igennem 2½ år var blevet anset for omfattet af personkredsen i servicelovens § 100 og havde modtaget merudgiftsydelse fra kommunen, fik ikke en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor hun – da hendes merudgiftsbevilling blev genvurderet – ikke længere kunne anses for omfattet af personkredsen. (J.nr. 2010-2967-0315)

16-2. Undtagelse af dokumenter efter offentlighedslovens § 10, nr. 5, forudsætter en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning eller forskningsmæssig undersøgelse. (J.nr. 2010-4905-0016)

q. Statsministeriet

Ingen sager fra Statsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011 

r. Transportministeriet

Ingen sager Transportministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011

s. Udenrigsministeriet

Ingen sager Udenrigsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2011

t. Økonomi- og Indenrigsministeriet

4-1. Partshøring af naboer inden byggetilladelse. Partshøring skulle være sket, selv om myndigheden ikke kunne have nægtet at træffe den afgørelse, som der var blevet søgt om. (J.nr. 2009-3164-104)

4-2. Ansatte på en skole havde skrevet notater om hændelser med en forælder og givet notaterne til skolelederen. Notaterne var en aktivitet, som var omfattet af offentlighedsloven, og forælderen havde ret til aktindsigt i notaterne. (J.nr. 2009-2870-701)

20-5. Efter ombudsmandens mening skulle kommune ikke kontrollere, at fuldmagt til at søge byggetilladelse var underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglerne for ejerlejlighedsforeninger. (J.nr. 2009-4541-109) 

u. Kommunale og regionale myndigheder

20-1. Ombudsmanden henstillede, at en kommune genoptog en sag, hvor den havde krævet, at et kommunalbestyrelsesmedlem skulle tilbagebetale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ombudsmanden så bl.a. på, om modtageren havde været i god tro. (J.nr. 2009-3774-410)  

20-2. En kommune tilbagekaldte en begunstigende afgørelse om, at en klage over en ansat ikke ville få konsekvenser for ham. Ombudsmanden udtalte, at der ikke var tilstrækkelig tungtvejende hensyn, der kunne begrunde en tilbagekaldelse. (J.nr. 2009-3418-812)

20-3. En læge blev bortvist på grund af en straffedom. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at regionen ikke mente, at lægen opfyldte decorumkravet, men henstillede til regionen at tage stilling til, om lægen i stedet burde være blevet afskediget med normalt varsel. (J.nr. 2009-3690-810)

20-4. Ansættelse af straffede personer og journalisering af straffeattester. (J.nr. 2008-4296-810)

20-6. Regions behandling af klage over ambulances responstid. Sagsoplysning og pligt til at give fyldestgørende svar. (J.nr. 2010-0573-4299)

20-7. Som led i besparelser afskedigede en kommune en kvinde, der var ansat i et fleksjob, uden at inddrage kommunens forpligtelser som følge af det sociale kapitel. (J.nr. 2010-1951-8133)

20-8. Sagsbehandlingstid i kommune på over 2 år og 7 måneder var efter ombudsmandens opfattelse meget kritisabel. (J.nr. 2011-3023-5001)

20-9. En kommune kan ikke afvise at inddrage oplysninger om andre familiemedlemmer i sin afvejning, når den skal beslutte, hvilket dagtilbud den skal give det enkelte barn. (J.nr. 2010-3782-0600)

20-10. En kommune gav afslag på aktindsigt i navnet på en borger, der havde givet oplysninger til en sag. Ombudsmanden udtalte, at kommunen burde have noteret borgerens navn på sagen, og at der på det foreliggende grundlag ikke kunne nægtes aktindsigt. (J.nr. 2010-5270-1011)

21-1. I en sag om kritik af en kommunes sprogbrug undersøgte ombudsmanden ikke et spørgsmål om brud på tavshedspligten, da det kunne betyde, at en ansat i kommunen blev sat i en situation, der kunne føre til selvinkriminering. (J.nr. 2011-1291-1090) 

 

Egen drift-projekter

Egen drift-projekter er generelle undersøgelser hvor ombudsmanden gennemgår et antal konkrete enkeltsager af samme type fra typisk en myndighed for at afdække eventuelle gennemgående eller enkeltstående mangler eller fejl.

Den afsluttende rapport offentliggøres på Folketingets Ombudsmands hjemmeside, og i ombudsmandens database i Retsinformation.

 

Inspektionssager optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2011

Rapporter om ombudsmandens inspektioner bliver løbende lagt på ombudsmandens hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation.

 

A. Inspektion af grønlænderafdelingen i Anstalten ved Herstedvester den 11. januar 2011

B. Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

B.1. Opfølgning

C. Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland den 16. og 17. juni 2010

D. Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård den 15. juni 2010

D.1. Opfølgning

D.2. Opfølgning nr. 2 (afsluttende brev)

E. Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011

E.1. Opfølgning

E.2. Opfølgning nr. 2 (afsluttende)

F. Inspektion af handicaptilgængeligheden i forbindelse med en togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011.

 


Supplerende oplysninger om tidligere inspektioner

Inspektion af Retspsykiatrisk Center Glostrup den 22. november 2007 (FOB 2009 (B)): opfølgning

Inspektion af Statens Museum for Kunst (handicaptilgængelighed) den 1. oktober 2009 (FOB 2009 (E)): opfølgning

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 (FOB 2010 (A)): opfølgning nr. 2

Inspektion af arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel den 27. oktober 2009 (FOB 2010 (B)): opfølgning nr. 2 og opfølgning nr. 3 (afsluttende brev)

Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010 (FOB 2010 (D)): opfølgning  

Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007 (FOB 2010 (E)): opfølgning nr. 2

 

Folketingets Ombudsmands arbejde i 2011 med ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmandens redegørelse om ligebehandling af mennesker med handicap