Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2011

En kvinde, som var ansat i fleksjob, blev afskediget, da en kommune skulle skære ned. Ombudsmanden kritiserede bl.a. kommunen for ikke at have forsøgt at omplacere kvinden, som den havde en skærpet pligt til, fordi hun var ansat i fleksjob. Ombudsmanden henstillede til kommunen at genoptage sagen, og kommunen gav herefter kvinden en økonomisk godtgørelse, fordi hun var blevet afskediget.

I 2011 gav ombudsmanden kritik, henstilling mv. i 153 sager.

Under en tvangshjemsendelse gik en 16-årig afghansk dreng amok i Københavns Lufthavn. Han forsøgte at slå sit hoved ind i en betontrappe for at undgå at blive sendt tilbage til Afghanistan med sin mor og sine to mindre søskende. Flere politifolk måtte holde ham og igennem flere timer tale ham til ro sammen med moderen. En medarbejder fra ombudsmanden observerede hele forløbet og fløj med til Frankfurt, hvor familien blev overdraget til afghansk sikkerhedspersonale.
Ombudsmandens udsendte medarbejder konstaterede efterfølgende, at politiet havde brugt magt over for drengen, men at magtanvendelsen havde været proportional med situationen. Ombudsmanden spurgte til det forhold, at afghanske sikkerhedsvagter havde taget over i Frankfurt, og hvem der var ansvarlig for resten af rejsen til Afghanistan. Svaret var, at ”ruten” var nedlagt, og ombudsmanden lukkede sagen.

Ombudsmanden fik i april 2011 en såkaldt udsendelsesenhed, der overvåger processen i forbindelse med politiets tvangsmæssige udsendelser af udlændinge, som ikke har lovligt ophold i Danmark. Fra april til december 2011 deltog udsendelsesenheden i fire ledsagede udsendelser.

Efter at være blevet væk fra et møde i kommunen fik en mand stoppet sine sygedagpenge. Kommunen sendte afgørelsen med post til manden i begyndelsen af februar 2011, men først i april klagede han over afgørelsen.
Mandens klage blev afvist af klageinstansen – beskæftigelsesankenævnet – med henvisning til at klagefristen på fire uger var overskredet. Da ombudsmanden så på sagen, viste det sig imidlertid, at manden slet ikke havde modtaget afgørelsen fra kommunen i februar. Kommunen havde fået brevet retur, fordi adressen var forkert. Manden oplyste, at han først havde modtaget afgørelsen i april og havde klaget dagen efter. I forbindelse med ombudsmandens høring viste det sig tilmed, at manden tidligere havde bedt kommunen om at kommunikere pr. e-mail. Herefter valgte beskæftigelsesankenævnet at behandle klagesagen, og ombudsmanden lukkede sagen.
Senere blev ombudsmanden orienteret om nævnets afgørelse.

Ombudsmanden beder af og til om at blive orienteret om det videre forløb i en sag, også efter at sagen formelt er lukket. Andre gange orienterer myndigheder uopfordret.   

En kvinde arbejdede i en offentlig kantine en dag om ugen og hver anden weekend. Derudover tog hun ekstra vagter. Spørgsmålet var, om hun var fastansat, eller om hun var løsarbejder. Det var afgørende, da kvinden var gravid og kun kunne få barselsdagpenge, hvis hun havde en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kvinden mente selv, at hun havde ret til barselsdagpenge, men kommunen og beskæftigelsesankenævnet mente, at hun var løsarbejder og ikke berettiget.
Ombudsmanden sendte klagen til høring i beskæftigelsesankenævnet, som bad arbejdsgiveren om flere oplysninger om kvindens arbejdstid. På baggrund af de nye oplysninger ændrede nævnet sin afgørelse, sådan at kvinden fik ret til barselsdagpenge. Derfor lukkede ombudsmanden sagen.

I 2011 stoppede ombudsmanden 50 sager, fordi myndighederne efter en høring – altså undervejs i ombudsmandens arbejde – genoptog sagen.

En medarbejder ved et botilbud for udviklingshæmmede udtalte anonymt til den lokale avis, at en mandlig beboer igen og igen begik seksuelle overgreb mod kvindelige medbeboere ved at tage tøjet af dem. Medarbejderen havde prøvet at få kommunen til at flytte beboeren til en anden institution, hvor han passede bedre ind, men uden resultat.
Ombudsmanden rejste en sag af egen drift. Den tilsynsførende kommune forklarede da, at den allerede havde taget fat om problemet, og derfor standsede ombudsmanden sin undersøgelse.

Det sker jævnligt, at ombudsmanden reagerer på omtale i pressen og åbner en sag, men umiddelbart efter lukker sagen igen. Det sker bl.a., hvis omtalen viser sig at være misvisende, eller myndighederne med det samme gør noget ved problemet.

En kvinde klagede til ombudsmanden over en dom fra Østre Landsret vedrørende hendes børns bopæl. Denne klage kunne ombudsmanden ikke behandle, fordi det var en klage over en domstol.

Ombudsmanden afviste i 2011 69 klager, fordi de angik domstole.